Regulamin


Regulamin Kapituły nadającej

 

Certyfikat  (srebny lub złoty) „PERFEKCYJNA FIRMA ROKU…

§1

1. Certyfikat jest symbolem uczciwości i rzetelności.

2. Certyfikat ma charakter prestiżowy i honorowy. Nie łączy się z ekwiwalentem materialnym.

3. Certyfikat nadawany jest na podstawie decyzji Kapituły.

4. Decyzję o przyznaniu wyróżnieniu Kapituła podejmuje na pisemny wniosek w ciągu 30 dni o dnia złożenia wniosku.

5. Decyzja Kapituły jest ostateczna.

6. Idea nadawania certyfikatu „Perfekcyjna Firma Roku”, jak i wzór graficzny są dobrem prawnie chronionym.


§ 2
1. Regulamin określa cele, zasady przyznawania, przedłużania i anulowania Certyfikatu.


§ 3
Przeprowadzenie certyfikacji ma na celu:

1. Podniesienie standardów biznesowych w Polsce, wzrost konkurencyjności marketingowej względem konkurencji.
2. Wspieranie i promowanie firm certyfikowanych, które charakteryzują się uczciwym prowadzeniem działalności.
3. Identyfikowanie i promowanie najlepszych firm jako partnerów dla konsumentów, innych podmiotów gospodarczych oraz dla instytucji państwowych.
4. Wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie firm działających profesjonalnie, zgodnie z prawem i zasadami etyki oraz przestrzegających praw konsumenta i zasad wolnej konkurencji.
5. Propagowanie zasad etyki, tj. rzetelności, uczciwości, terminowości wśród firm certyfikowanych, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi.
6. Poprawianie wizerunku firm certyfikowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Reklamę i promocję certyfikacji.


§ 4
1. Posiadacz Certyfikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jakość produktów i usług, poziom obsługi klientów i bezpieczeństwo osób korzystających z produktu. Certyfikat wnioskodawcy łamiącego warunki posiadania certyfikatu może zostać anulowany. Organizator nie odpowiada za działania Wnioskodawców, którzy legitymują się posiadaniem Certyfikatu.


§ 5
1. O Certyfikat ubiegać się mogą Wnioskodawcy, których podmioty gospodarcze zarejestrowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 6
1. Organizatorem certyfikacji jest firma „LIDER”.


§ 7
1. Certyfikat przyznawany jest na okres 1 rok, z możliwością jego przedłużania na kolejny rok.
2. Wniosek o przedłużenie terminu ważności Certyfikatu należy składać co najmniej 14 dni przed jego upływem.
3. Wnioskodawca ubiegający się o przedłużenie Certyfikatu może skorzystać z uproszczonej formy weryfikacji.


§ 8
1. Wnioskodawcy, którzy pozytywnie przejdą proces weryfikacji w oparciu przedstawione referencje, złożone pisemne oświadczenia o niezaleganiu w opłatach na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, nie figurowaniu w wykazie Krajowego Rejestru Długów, są wpisywani automatycznie do Rejestru Certyfikatów dostępnego na stronie internetowej Organizatora.
2. Przystępując do certyfikacji, wnioskodawca wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych teleadresowych oraz własnych materiałów promocyjnych organizatorom certyfikacji, dysponując jednocześnie prawem wglądu i poprawiania własnych danych znajdujących się w posiadaniu Organizatora.
3. Informacje zgłaszane przez wnioskodawcę podlegają ochronie danych i mogą być wykorzystane wyłącznie w procesie certyfikacyjnym.


§ 9
1. Jeżeli Wnioskodawca nie spełnia warunków certyfikacji, Organizator bez podania przyczyny ma prawo odmówić udzielenia prawa do otrzymania Certyfikatu.


§ 10
1. W zależności od rodzaju Certyfikatu jest on przyznawany w formie elektronicznej lub też przesyłany na adres korespondencyjny Wnioskodawcy w formie drukowanej.


§ 11
1. Organizator może anulować Certyfikat przed upływem terminu ważności w następstwie:

– rezygnacji z przyznanego tytułu,
– skazania prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo ścigane z urzędu.


§ 12

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2016 roku.

partnership1