Statut


LOGO

Statut Kapituły przyznawania certyfikatu

Licencjonowanej Agencji Detektywistycznej Ochrony Osób i Mienia LIDER


§1

1. Certyfikat „Perfekcyjna Firma”, zwany dalej certyfikatem, został ustanowiony przez Licencjonowaną Agencję Detektywistyczną Ochrony Osób i Mienia LIDER, która jest prawnym i jedynym jego dysponentem.

2. Intencją Licencjonowanej Agencji Detektywistycznej Ochrony Osób i Mienia LIDER jest, aby Certyfikat stał się symbolem uczciwości i rzetelności osób/firm.

3. Certyfikat ma charakter prestiżowy i honorowy. Nie łączy się z ekwiwalentem materialnym.

4. Certyfikat nadawany jest na podstawie decyzji Kapituły.

5. Idea nadawania certyfikatu Certyfikatu, jak i wzór graficzny są dobrem prawnie chronionym.


§2

1. Kapitułę certyfikatu powołuje się i rozwiązuje uchwałą Zarządu Licencjonowanej Agencji Detektywistycznej Ochrony Osób i Mienia LIDER na czas nieokreślony.

2. W skład Kapituły wchodzi 5 osób, wyłonionych spośród członków Licencjonowanej Agencji Detektywistycznej Ochrony Osób i Mienia LIDER obligatoryjnie Właściciel Licencjonowanej Agencji Detektywistycznej Ochrony Osób i Mienia LIDER.

3. Kapituła na pierwszym spotkaniu, rozpoczynającym dany rok kalendarzowy, wybiera spośród swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza pełniącego funkcję protokolanta.

4. Certyfikat ważny jest przez okres 1 roku, z możliwością jego przedłużania na kolejny rok.

5. Wniosek o przedłużenie terminu ważności Certyfikatu należy składać co najmniej na 3 miesiące przed jego upływem w sekretariacie Licencjonowanej Agencji Detektywistycznej Ochrony Osób i Mienia LIDER.


§3

1. Wnioski wraz z oświadczeniem, o nadanie Certyfikatu należy wysłać na e-mail: kontakt@lider-certyfikat.pl.

2. Decyzję o przyznaniu Certyfikatu, Kapituła podejmie w ciągu 30 dni o dnia złożenia wniosku.

3. Decyzja Kapituły jest ostateczna.

4. Wnioski mogą składać: organizacje społeczne, instytucje oświatowe, przedsiębiorstwa.

5. Termin składania wniosków następuje w czasie trwania roku kalendarzowego.

6. Przy wyborze Kandydata do przyznania Certyfikatu, Kapituła uwzględnia opinię na wniosku, a także kieruje się swoją wiedzą o Kandydacie oraz jego dokonaniach.

7. O przyznaniu Certyfikatu, orzeka zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

8. W przypadku braku kandydatów w ciągu roku kalendarzowego lub gdy kandydatury zgłoszone na piśmie nie spełniają wymogów zawartych w niniejszym Statucie, Kapituła nie ma obowiązku dokonywać nadawania certyfikatu.

9. Z posiedzenia Kapituły sporządzany jest protokół wraz z uzasadnieniem decyzji o przyznaniu Certyfikatu.

10. Decyzję o przyznaniu Certyfikatu ogłasza publicznie przewodniczący Kapituły, w następnym dniu po posiedzeniu, poprzez stronę internetową.


§4

1. Posiadaczowi Certyfikatu przysługuje prawo do:
– umieszczania logo Certyfikatu na swoich materiałach oraz drukach informacyjnych, reklamowych,
– wykorzystywania Certyfikatu w swoich kampaniach reklamowych,
– wykorzystywania Certyfikatu w prowadzonych przez siebie promocjach na targach, imprezach wystawienniczych, we własnej bazie informacyjnej.